Επισκόπηση: Απορροφητικά επιθέματα

Επιθέματα υδροτριχοειδικής απορρόφησης

 

Με υψηλή απορροφητική ικανότητα