Επισκόπηση: Απορροφητικά επιθέματα

Επιθέματα υδροτριχοειδικής απορρόφησης

Με υψηλή απορροφητική ικανότητα